I yes en: Empezipiallo > Libros > CUTIANO AGÜERRO
Imachen de portalada d'o libro

128 Pachinas

140 g de peso

Formato de 11 x 18 cm

Año d'edizión: 2007

Coleczión: Clásicos Bernardo Larrosa

ISBN: 978-84-8094-300-0

Estudio e notas de Chusé Inazio Nabarro

CUTIANO AGÜERRO

Autor: Francho Nagore

PVP:10,00 EUR

Leyer-ne una abanza

Sinopsis

Dotor en Filolochía Romanica e profesor de a Universidad de Zaragoza (Campus de Uesca). Estió presidén de o Consello d'a Fabla Aragonesa (dende a suya legalizazión en 1978 dica 2004) e güe ye o bizedireutor de o Instituto de Estudios Altoaragoneses (dende l'añada 2000). Estudioso e rechirador de a luenga aragonesa, ye una fita impreszindible en o prozeso de recuperazión e dinificazión de o nuestro idioma. Entre a suya muito numbrosa produzión filolochica cal destacar a suya ya clasica Gramatica aragonesa (1977) e as suyas obras sobre l'aragonés de Pandicosa u a luenga de a Coronica de San Chuan d'a Peña, asinas como a coordinazión de l'Endize de bocables de l'aragonés .

Poeta de a primera chenerazión d'autors en aragonés común e tradutor, ha publicato los siguiens libros de poemas: Sospiros de l'aire (1971), Cutiano agüerro (1977), Purnas en a zenisa (1984) e Baxo a molsa (1999).


Fes sociedat a: