I yes en: Empezipiallo > Autors > Francho Nagore

Francho Nagore

Dotor en Filolochía Romanica e profesor de a Universidad de Zaragoza (Campus de Uesca). Estió presidén de o Consello d'a Fabla Aragonesa (dende a suya legalizazión
en 1978 dica 2004) e güe ye o bizedireutor de o Instituto de Estudios Altoaragoneses (dende l'añada
2000). Estudioso e rechirador de a luenga aragonesa, ye una fita impreszindible en o prozeso de recuperazión e dinificazión de o nuestro idioma. Entre a suya muito numbrosa produzión filolochica cal destacar a suya ya clasica Gramatica aragonesa (1977) e as suyas obras sobre l'aragonés de Pandicosa u a luenga de a Coronica de SanChuan d'a Peña, asinas como a coordinazión de l'Endize de bocables de l'aragonés .
Poeta de a primera chenerazión d'autors en aragonés común e tradutor, ha publicato los siguiens libros de poemas: Sospiros de l'aire (1971), Cutiano agüerro (1977), Purnas en a zenisa (1984) e Baxo a molsa (1999). En a suya obra poetica, esteticamén moderna e muito correuta en o libel linguistico, s'achuntan o intimismo, os temas traszendentals, as reibindicazions lingüisticas e á begatas a denunzia sozial. Esporadicamén tamién ha feito bellas incursions en o relato breu (Ye difízil, Mareya baxa, Pedregada en o tozal, ...).

Libros publicaus en Gara d'Edizions