I yes en: Empezipiallo > Autors > Eduardo Vicente de Vera

Eduardo Vicente de Vera

Anque naxiu de Brea d’Aragón dende chiquet bibió en Zaragoza, en do fazió os estudios primarios e o bachillerato. Empezipió á estudiar en a Unibersidá de Zaragoza a carrera de Zenzias Fesicas, pero la dixó á meyas, ta pasar á estudiar, Filosofía y Letras, branca d’Istoria.
A suya afizión yera a literatura en 1970 empezipia a escribir en castellano y á partir de 1973, en aragonés. Ixa añada ganó o premio “Alto Aragón” de narrazión curta en aragonés, organizato por l’Asoziazión Pro-Semana Cultural de Balbastro e o Conzello de dita ziudá, con “En os rabals de l’esmo”. Tornó a otener ixe premio en a edizión de 1974, con “En os ricuerdos de Cleto”, e en a edizión correspodién á 1975. Con Garba y augua ganó, ixe mesmo año, o premio “Ana Abarca de Bolea”. En 1977 publica un libro de narrazions, Do s’amorta l’alba, a primera obra narratiba en aragonés común publicata.
En castellano en 1975 estió finalista d’o premio “Ramón J. Sender” de periodismo, que organizaba Aragón-Exprés. Estió colaborador en o suplmento cultural El País aragonés e en Andalán y Jacetania,
Contina escribindo e en 1981 publicó o libro de poemas Chardín d’ausenzias. Publicó tres libros, como parti d’a campaña de replega, re-balurazión e difusión de testos tradizionals e populars en aragonés: A l’aire (garbas) en 1985, Calibos de fogaril en 1986 e Textos en grausino (1904-1985), tamién en 1986. No se trata de testos propios, sino de replega de testos de diferens autors en aragonés dialeutal.
Entre 1980 e 1982 colaboró con bels articlos en a Gran Enciclopedia Aragonesa que se referiban á aspeutos de literatura en aragonés e istoriografía de l’aragonés publicando en 1992 El aragonés: historiografía y literatura.
En 1989 eba publicato ro que estió, por agora, o suyo zaguer libro en aragonés: As fuellas de París (O manuscrito de o tayyab) una d’as millors nobelas istoricas escritas en aragonés, parando cuenta en a estrutura e a teunica narratibas.
 

Libros publicaus en Gara d'Edizions